Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long

Ngày 07/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1050/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long.

Bản đồ quy hoạch KCN Bình Tân (Nay đổi tên thành KCN Gilimex Vĩnh Long)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long.

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô dự án: Thủ tưởng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long và các cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Vốn đầu tư của dự án: Thủ tưởng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long yêu cầu Nhà đầu tư tính toán lại và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô sử dụng đất của dự án (được phân kỳ đầu tư), đảm bảo tính toán đầy đủ các khoản chi phí để thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long xác định vị trí, ranh giới cụ thể của dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp Bình Tân nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Thủ tưởng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy mô sử dụng đất của dự án (được phân kỳ đầu tư), trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/9/2022./.

Bài viết liên quan

Trả lời

3